اطلاعات تماس

تیم طراحی وب سایت آموزشی بویراحمد -رضا اتابک 09172757212

دسته: فارسی اول ابتدایی

فیلم تدریس نشانه ژ فارسی اول ابتدایی

در این پست از سایت بویر آموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس نشانه ژ فارسی اول ابتدایی را قرار داده ایم.
آموزگار: خانم عسکریان.
آموزگار شهر یاسوج

 

فیلم تدریس(اُ) استثنا فارسی اول ابتدایی

در این پست از سایت بویرآموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس فیلم تدریس(اُ) استثنا فارسی اول ابتدایی  را قرار داده ایم.

مدرس: خانم عسکریان .

آموزگار پایه اول شهر یاسوج